عمل اسلیو معده

فیلم های عمل اسلیو معده

تجربه بیماران بعد از عمل اسلیو معده

اسلیو معده - ویدئو 8

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 8

اسلیو معده - ویدئو 7

نظر بیماران پس از عمل لاغری

اسلیو معده - ویدئو 6

نظر بیماران پس از عمل لاغری

اسلیو معده - ویدئو 5

نظر بیماران پس از عمل لاغری

اسلیو معده - ویدئو 4

نظر بیماران پس از عمل لاغری

اسلیو معده - ویدئو 3

نظر بیماران پس از عمل لاغری