عمل اسلیو معده

فیلم های عمل اسلیو معده

تجربه بیماران بعد از عمل اسلیو معده

اسلیو معده - ویدئو 20

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 20

اسلیو معده - ویدئو 19

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 19

اسلیو معده - ویدئو 18

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 18

اسلیو معده - ویدئو 17

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 17

اسلیو معده - ویدئو 16

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 16

اسلیو معده - ویدئو 15

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 15