عمل اسلیو معده

فیلم های عمل اسلیو معده

تجربه بیماران بعد از عمل اسلیو معده

اسلیو معده - ویدئو 26

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 26

اسلیو معده - ویدئو 25

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 26

اسلیو معده - ویدئو 24

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 24

اسلیو معده - ویدئو 23

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 23

اسلیو معده - ویدئو 22

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 22

اسلیو معده - ویدئو 21

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 21