عمل اسلیو معده

فیلم های عمل اسلیو معده

تجربه بیماران بعد از عمل اسلیو معده

اسلیو معده - ویدئو 32

گفت و گو با بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 32

اسلیو معده - ویدئو 31

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 31

اسلیو معده - ویدئو 30

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 30

اسلیو معده - ویدئو 29

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 29

اسلیو معده - ویدئو 28

نظر بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 28

اسلیو معده - ویدئو 27

گفت و گوی دکتر امیراحمدی با بیماران بعد از جراحی اسلیو معده توسط دکتر علی امیراحمدی - ویدئو 27