دكتر علي امير احمدي دكتر علي امير احمدي
021 8888 4006
کاهش وزن تا چه مدت ادامه می یابد؟